Anh chồng số hưởng địt cùng lúc cả vợ và con bạn thân.