Báo thủ Trung Hoa đụ từ mẹ kế đến cô bạn của mẹ kế.