Buổi làm tăng ca ướt át của bộ ba nhân viên công sở.