Cuộc thác loạn tập thể của các nữ đại gia chưa chồng.