JUL-518 Cưỡng hiếp mẹ của thằng bạn Hijiri Maihara.