Khâm sai đại thần chén cung nữ xinh đẹp tuyệt trần.