MIDE-903 Lần đi khách sạn với thầy chủ nhiệm của Nana Yagi.