ATID-476 Nữ mật vụ Ren Usui bị hiếp khi đang làm nhiệm vụ.