FSDSS-220 Nữ nhân viên công sở tội nghiệp Sara Kamiki.