Tên bỉ ổi chuốc rượu nữ đồng nghiệp say rồi cưỡng bức.