HMN-317 Tháng năm niên thiếu bị bố dượng hiếp của Kokoro Ayase.