JUL-908 Thanh niên gian díu mập mờ với mẹ bạn Lily Hart.