SSIS-148 Thanh niên mới lớn chén vợ của bác Ichika Hoshimiya.