Thiếu phụ đang thèm địt thì thằng thợ điện hấp diêm.