FSDSS-225 Vét máng em đồng nghiệp Kaname Momojiri.