GVH-230 Kiếp làm điếm nghiệt ngã của Mizuki Yayoi.