JUL-019 Tháng ngày tăng ca cùng cô đồng nghiệp Yu Shinoda.