Vợ vắng nhà, chồng và giúp việc được thể địt nhau.